Kuriyama Mirais Stones

Problem Name:
Kuriyama Mirais Stones
Site:CodeForces
Links:
Tags:
Problem setters: